ลงทะเบียนเข้าร่วม

LEARNING & SHARE

MODERATORS FOR PERFORMANCE DRIVEN


Registration Form : Moderators for Performance Driven • >> กรุณาโอนเงิน หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท เอชอาภา จำกัด

  >> ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  >> บัญชีออมทรัพย์ เลขที่: 758-2-43486-1

  >> เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105551014966

  >> ที่อยู่: 37/4 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

  >> และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยัน มาที่อีเมล์ aranya.tr@h-arpa.com


 •   Transferred : ได้โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุ และส่งหลักฐานการโอนให้ทางอีเมล์ ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    On Process : อยู่ระหว่างการดำเนินการ และจะชำระก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 • ** กรณียกเลิกการเข้าร่วม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้น จะต้องชำระ 50% ของค่าเข้าร่วมสัมมนา  กรุณากดปุ่ม 'Submit' เพื่อยืนยันการลงทะเบียน